یک عکس بی حجاب از کتایون ریاحی!!

البته خیلی آشکار است که این شاهکار هم هنری از هنرهای فوتوشاپ است.

منبع : WWW.BENYAMINJOON.SUB.IR

منبع : بنیامین جون