http://i37.tinypic.com/29wwlg0.jpg

بابا بهرام جووون از این خیلی خوشکلتر میتونستی تو تور بزنی.این سیاه زنگولی دیگه چیه.خودت به این خوشکلی........................